Tady najdete technické články o principu funkce dvoudobých motorů, možnostech jejich vývoje, mazacím poměru palivové směsi a nakonec několik zajímavých exemplářů Wartburgů.



PROČ JSOU DVOUDOBÉ MOTORY VÝKONNĚJŠÍ NEŽ ČTYŘDOBÉ?
Velká část naší motoristické veřejnosti se jen nerada začíná smiřovat se skutečností, že vozidla s dvoudobými motory postupně zmizí z našich silnic. Určitá - i když možná jen malá část automobilistů - se s tím nesmíří nikdy. Dlouholeté věrné a spolehlivé služby dvoudobých motorů z nich totiž učinily "skalní" zastánce těchto jednoduchých a nenáročných, dalo by se říci až "nezištných" strojů. Není to však jen menší počet součástek a z něho vyplývající jednodušší montáž a demontáž těchto motorů, jež jsou důvodem jejich oblíbenosti. Dvoudobé motory jsou také lehčí a výkonnější. Jejich výkonová hmotnost může být dnes i dvakrát příznivější než u motorů čtyřdobých. Z toho potom vyplývají i další přednosti vozidel opatřených dvoudobým motorem. A to bychom měli vědět i my, "zapřísáhlí" příznivci motorů čtyřdobých.
Proč tomu tak je si stručně řekneme v následujících řádcích. Připomeňme si nejdříve několik základních pouček ze školy. Tedy: síla působící po dráze ve směru pohybu vykonává práci. Výkon není nic jiného než práce vykonaná za jednotku času. Porovnáme-li dva stejně veliké motory - dvoudobý a čtyřdobý - běžící stejně rychle (viz. obr. 1,a - čtyřdobý, b - dvoudobý), vidíme, že za stejný časový úsek - dvě otáčky - vykoná píst dvoudobého motoru dvakrát větší práci (černé šipky). Za předpokladu, že bychom dvoudobý motor dokázali stejně dobře naplnit jako čtyřdobý a směs v jeho válci stejně dobře spálit, měl by vyvinout i dvakrát větší výkon. Teoreticky by tedy dvoudobý motor měl být při stejných otáčkách dvakrát výkonnější. Samozřejmě že tomu tak v praxi není. V každém případě je však moderní dvoudobý motor výkonnější než stejně velký motor čtyřdobý, a to v průměru o 15 až 25%. Má také lepší průběh točivého momentu v nízkých otáčkách. Tam, kde nejde o ekonomii provozu a čistotu výfukových plynů - jako je tomu například u motocyklových motorů závodních - je výkonová převaha dvoudobých motorů tak výrazná, že použití "čtyřtaktů" se stalo úplně bezpředmětným. V celé řadě motoristických sportovních disciplín je převaze dvoudobých motorů zabráněno příslušnou formulací technických předpisů.
Dvoudobý motor má stále celou řadu vážných nectností. K těm nejzávažnějším patří nízká tepelná účinnost a z ní vyplývající vyšší spotřeba paliva a nepříznivé složení spalin. Není to však způsobeno jenom olejem v palivu, jak se často nezasvěcení motoristé domnívají (velká část moderních dvoudobých motorů ve světě pracuje již s odděleným tlakovým mazáním z oddělené nádrže). Příčinou jsou dva pracovní cykly, odehrávající se v průběhu jednoho pracovního cyklu nad pístem. V jejich průběhu dochází k mísení spalin s čerstvou směsí. Nečistá směs zhoršuje hoření, snaha po dokonalém vypláchnutí spalovacího prostoru vede zase k vysoké spotřebě. Nežádoucí mísení čisté směsi se zbytky spalin odstraňuje vynález přímého vstřikování paliva prostřednictvím vzduchového injektoru. Dvoudobý motor vybavený tímto zařízením je znázorněn na obr. 2. Protože ke vstříknutí paliva injektorem V dochází až těsně před zažehnutím zapalovací svíčkou Z, je spalovací prostor předem dostatečně vypláchnut čistým vzduchem (jde o konvenční dvoudobý motor, pouze mazání je tlakové, oběžné), Do stlačeného vzduchu, uvedeného pístem a tvarem spalovacího prostoru v krouživý pohyb, je nízkotlakým pneumatickým systémem vstřikováno elektronicky dávkované množství paliva. Proti konvenčnímu vstřikováni jsou kapičky paliva vstřikovaného vzduchem asi dvacetkrát menší. Bohatší směs v těsné blízkosti zapalovací svíčky a precizní rozprášení vzdálenější chudé směsi umožňuje dokonale kontrolované vrstvené spalování bez detonací. Tato moderní technologie naznačuje další možnost zvyšování výkonu - respektive snižování spotřeby - dvoudobých motorů. Vysoká teplota výfukových plynů však vylučuje použití konvenčních katalyzátorů a to je stále důvod k pesimistickému posuzováni perspektiv dvoudobých motorů v následujícím desetiletí.

V. Král
(SM 2/88)
obr.1obr.2
práce motorůvstřikování paliva


Vstřikování u dvoudobých motorů

Nejvýše přípustný obsah škodlivin ve výfukových plynech je nekompromisně stanoven zákonnými předpisy, které nerozlišují, jedná-li se o motor čtyřdobý nebo dvoudobý. O legislativě samotné a o škodlivosti jednotlivých sloučenin, které jsou součástí výfukových plynů, pojednávala celá řada článků, otištěných ve Světě motorů. Již samotné jejich názvy, např. "Spalovací motor hrozba lidstva" (SM 18 a 19/76) nebo "Exhalace - předpisy a skutečnost" (SM 39/76) výmluvně naznačují závažnost problému exhalací. Uveřejněné materiály se týkají vesměs čtyřdobých motorů a jejich úprav. Jak je to však s dvoudobými motory? Je možno tyto motory upravit tak, aby svými exhalacemi splňovaly zákonné předpisy? Mají šanci na "přežití", nebo se za několik let uzavře jedna kapitola z dějin motorismu s názvem "Dvoudobý motor"? Exhalacemi a možnostmi snížení obsahu uhlovodíků, jejichž procento je u dvoudobých motorů několikrát vyšší než u "čtyřtaktů", se zabývají odborníci z Ingenieurhochschule Zwickau v časopise KFT, z něhož vyjímáme:


Příčiny většího obsahu uhlovodíků

V porovnání čtyřdobého a dvoudobého motoru je možno označit jako příčinu zvýšeného množství CH ve výfukových plynech "dvoutaktů" v prvé řadě systém vyplachování válců. U dvoudobého motoru dochází k vytlačení spálené směsi z pracovního prostoru nikoliv pístem jako u čtyřdobého motoru, ale čerstvou palivovou směsí. To se uskutečňuje v daném rozmezí zdvihu pístu. Přitom však zůstává část spálených plynů z předchozího pracovního cyklu ve válci a část nespálené směsi odchází výfukem. Právě tato skutečnost zvyšuje koncentraci ve výfukových plynech. S výměnou palivové směsi u dvoudobých motorů souvisejí další okolnosti: při částečném zatížení se přivádí do válců menší množství směsi. Z válců se vytlačuje při vyplachování menší množství výfukových plynů, jejichž podíl se v čerstvé směsi zvětší. Tak se do válců dostane směs, která nemá vhodné vlastnosti pro zapálení a hoření. Teprve, když se válce několikrát vypláchnou, vytvoří se opět vhodné podmínky pro zapalování a hoření. U dvoudobých motorů je proto nejméně příznivý běh naprázdno, kdy koncentrace uhlovodíků dosahuje řádově 10x vyšších hodnot než u čtyřdobých motorů. Mazání motoru palivovou směsí (50:1) má nepodstatný vliv, neboť část oleje v palivové směsi shoří.

Možnosti snížení obsahu uhlovodíků

Při ukončení plnění, dříve než čerstvá směs mine hranu, sníží se docilitelná hustota chemické energie, protože spálená směs brání nasátí čerstvé směsi. Snížení hustoty energie by mohlo být kompenzováno zvětšením zdvihového objemu. Toto řešení však s sebou přináší nepravidelnosti v zapalování při částečném zatížení motoru. Vynechávání je zaviněno zvýšeným podílem spálených plynů ve válci, což má další nepříznivý důsledek, a to opět zvětšení obsahu uhlovodíků ve výfukových plynech. Obsah uhlovodíků ve výfukových plynech nelze odstranit ani tehdy, bude-li se do válce přivádět místo směsi odpovídající množství vzduchu a vstřikovat palivo. Nepravidelnosti v zapalování se budou opakovat. Pro zajištění podmínek zapálení a hoření je třeba v okolí svíčky vytvořit vrstvu zápalné směsi. Přitom může být zbylý prostor válce naplněn bez rušivých účinků výfukovými plyny. Dosáhnout u motorů s vyplachováním klikové skříně potřebné vrstvené plnění je značný problém. Čtyřdobé motory s karburátorem mají pro plnění vrstvenou směsí zvláště upravený nebo samostatný sací ventil. Použití tohoto ventilu u jednoduchého dvoudobého motoru je jedním z řešení daného problému. Jiná konstrukční řešení se dosud neosvědčila. Z tohoto hlediska je vhodné přejít od regulace škrcením ke kvalitativní regulaci. Tedy propláchnout válec během každého pracovního cyklu vzduchem tak, aby se vytvořily potřebné podmínky pro zapálení a hoření směsi a mohlo být uskutečněno vrstvené plnění se vstřikem benzínu.

Zkoumané varianty a dosažené výsledky

Zmíněné představy byly realizovány na dvoudobém zážehovém motoru s použitím tradičního vstřikovacího zařízení. Uspořádání vstřikovací trysky ve spalovacím prostoru ukazuje obr.1. Z karburátoru byl nejprve pokušně převzat škrtící orgán, aby byl zajištěn stálý běh při částečném zatížení. Motor se mazal olejovým čerpadlem umístěným v klikové skříni.
obr. 1trysky v motoruobr. 2

Pro dokonalejší tvorbu vrstvení směsi lze paprsek vstřikovaného benzínu prostorově nastavit. K tomuto účelu byl zamontován a vyzkoušen usměrňovač vstřiku, který část vstřikovaného paliva přivedl přímo ke svíčce. Obr.2 ukazuje, jak s příslušným zpožděním vstříknuté palivo způsobuje vrstvový efekt a kromě toho působí příznivější průběh spalování a jsou docíleny menší ztráty vyplachováním. Nejmenší koncentrace uhlovodíků (650 ppm) se dosahuje při měrné spotřebě paliva 560 g/kWh a 1,5% CO.

Závěrem

Lze konstatovat, že snížení obsahu uhlovodíků ve výfukových plynech u dvoudobých motorů je možné. Nelze jej však dosáhnout tradičním způsobem výplachu. Přímé vstřikování zlepší sice parametry motoru, nezaručuje však, že bude stále k dispozici v okolí svíčky v okamžiku zážehu požadovaná zápalná směs. Vzhledem k nepravidelnostem v zapalování, jež se tím vyvolají, budou do výfuku unikat uhlovodíky. S orientovaným vstřikováním do spalovacího prostoru - ve spojení s usměrněným prouděním vzduchu - jsou nepravidelnosti v zapalování odstranitelné. I když by měl dvoudobý motor s plněním vrstvenou směsí odpovídat nejnovějším mezinárodním předpisům, je jeho realizace v sériové výrobě vzhledem k ceně vstřikovacího zařízení značně problematická.
-Tů-
(SM 45/77)

grafyMěrná spotřeba paliva me jako funkce podílu vzduchu:
A - sériový motor se vstřikováním, B - vrstvené plnění se vstřikem paliva. Plná čára dvoudobý motor, čárkovaná čára - čtyřdobý motor




DVOUDOBÝ MOTOR
ve světle předpisů
Dvoudobý motor má oproti čtyřdobému některé nesporné výhody. Především je jednodušší, má menší počet součástí a tím je také výrobně levnější. Při stejném výkonu má nižší hmotnost. Má předpoklady k vyššímu měrnému výkonu, tj. výkonu z jednoho litru objemu válců, který by měl být teoreticky dvojnásobný. Pro nedostatečné naplnění a ztráty paliva při vyplachování bývá však jeho měrný výkon vyšší v průměru jen o 10%. Má rovnoměrnější průběh točivého momentu. Následkem dvojnásobného počtu pracovních zdvihů vyrovná se průběh točivého výkonu čtyřdobému motoru při polovičním počtu válců (tj. 2=4, 3=6, atd.). Důležitou výhodou jsou menší nároky na obsluhu a snadnější spouštění v zimě. Navíc je motor prakticky okamžitě po spuštění schopen plného výkonu. Jeho princip však zároveň přináší i nevýhody, z nichž některé v posledních letech přímo ohrozily jeho existenci, zejména v automobilech.

Výfukové plyny
V posledních 15 letech se věnuje zvýšená pozornost negativnímu vlivu motorových vozidel na životní prostředí. Jedním z nejdůležitějších faktorů jsou emise škodlivin ve výfukových plynech. ČSSR přijala již v roce 1972 mezinárodní předpis EHK č. 15, podle kterého je limitováno množství kysličníku uhelnatého (CO), uhlovodíků (CHx) a od roku 1977 i kysličníku dusíku (NOx ve výfukovém plynu při
městském provozu, dále objemový obsah CO ve výfukovém plynu při běhu naprázdno a množství uhlovodíků unikajících z klikové skříně motoru. Již prvé zkoušky ukázaly, že dvoudobé motory vozů Wartburg a Trabant mají 5 až 6krát vyšší obsah nespálených uhlovodíků než čtyřdobé motory srovnatelné velikosti. Zpřísňováním limitů a usilovným vývojem snižování emisí u čtyřdobých motorů se tento rozdíl v poslední době ještě prohloubil. Množství CO při jízdě i při běhu naprázdno, je u "dvoutaktů" přibližně stejné se "čtyřtakty", obsah NOx je poněkud nižší, součet CHx + NOx, který je dnes limitován, je však stále 5krát vyšší.
Nespálené uhlovodíky nejsou přímo jedovatou zplodinou, ale nepříjemně zapáchají a mají dráždivý účinek na sliznice, který vyvolává kašel a slzení. Spolu se vzdušnou vlhkostí vytvářejí smog, stěžující astmatikům dýchání. Některé z uhlovodíků podezírají lékaři z karcinogenních (rakovinotvorných) účinků.
Limit uhlovodíků je stanoven tak, že i dobré čtyřdobé motory jej splňují jen s malou rezervou, v průměru okolo 15%. Je zřejmé, že dvoudobý motor s emisí uhlovodíků 5krát vyšší nemá šanci tento limit splnit. Emisi uhlovodíků nijak nesnižuje ani oddělené mazání, které dovoluje snížit poměr oleje k benzínu až na 1:100. Není to totiž olej, který způsobuje vysokou emisi uhlovodíků, ale nespálené palivo, jehož část se dostává při výplachu spalovacího prostoru spolu se spalinami do výfuku. Proto

nepomáhá ani sání řízené plochým nebo válcovým šoupátkem nebo nejnověji membránovým ventilem. Jejich pomocí lze docílit jen příznivějšího průběhu točivého momentu. Nejúčinnější se ukázalo vstřikování benzínu. Motor nasává čistý vzduch, kterým je válec vyplachován a palivo je vstřikováno pokud možno až po uzavření výfukového kanálu. Toto zařízení je však velmi drahé a v provozu choulostivé. Jeho účinnost se projevuje výrazně jen v nízkých otáčkách, kde snižuje spotřebu a emise až o 30%. Ve vyšších otáčkách nad 3000 1/min, kde čas na výplach je již velmi krátký, snížení spotřeby paliva a emise uhlovodíků nepřesahuje 10%.

Hluk
Doba sání a výfuku je u dvoudobých motorů ve srovnání s motory čtyřdobými zhruba poloviční. Proto se musí otevřít velké plochy kanálů a dochází k prudkému střídání tlaků v sacím a výfukovém traktu i v klikové skříni. To se projevuje podstatně vyšším hlukem než u čtyřdobých motorů. Další příčinou zvýšené hlučnosti je i to, že po otevření výfukových kanálů unikají spaliny do výfukové soustavy s poměrně vysokým tlakem. Na rozdíl od problému exhalací se problémy s hlukem dají řešit bez přílišných komplikací a bez velkých finančních nákladů. Tlumič sání a výfuku musí být většinou objemnější a navíc musí být vzájemně sladěny tak, aby tlakové vlny v sací a výfukové soustavě příznivě ovlivňovaly plnění a vyplachování válců motoru, což má velký význam jak z hlediska výkonu, tak i spotřeby.
Stejně jako limity emisí existují i limity na vnější a vnitřní hluk, které jsou uvedeny ve vyhlášce FMD č. 41/1984 Sb. Splnění těchto limitů je podmínkou pro schválení typu vozidla do provozu. V zásadě možno konstatovat, že dvoudobé motory lze vyrábět tak, aby neměly větší hlučnost než motory čtyřdobé, což skutečně dokazují výsledky vozů Trabant a Wartburg.

Spotřeba paliva
Omezení spotřeby paliva není u nás zatím zakotveno v žádném předpisu. Existují však státy, jako např. USA, kde vláda v zájmu celostátního snížení spotřeby paliva předepisuje výrobcům automobilů limit spotřeby pro jejich produkci. To znamená, že průměr spotřeb jednotlivých vyráběných typů nesmí přesáhnout tento limit. Toto opatření dovoluje vyrábět i velké luxusní vozy, musí však být provázeny příslušnou produkcí menších a úspornějších typů. Limit průměrné spotřeby činil např. v USA pro rok 1978 13,1 l/100 km a v roce 1982 již pouze 8,5 l/100 km. To přinutilo americké výrobce rozšířit výrobu malých automobilů. Kromě toho je dnes ukazatel spotřeby pro zákazníka daleko důležitější, než kdykoli před tím. V tomto ohledu má dvoudobý automobilový motor velký handicap, který by jej vyřadil z konkurence na trhu s širší nabídkou i kdyby mu byly odpuštěny zvýšené emise uhlovodíků. Rozdíly ve spotřebě mezi dvoudobým a čtyřdobým motorem u vozů stejné velikosti možno demonstrovat následující tabulkou, ve které jsou průměrné spotřeby vozů Wartburg 353 a Škoda 120, vyjádřené dle metodiky EHK:


Spotřeba l/100 kmRozdíl %
dvoudobýčtyřdobý
Město12,09,0+33%
90 km/h8,06,5+23%
120 km/h12,09,2+30%
Proč má dvoudobý motor větší spotřebu? Příčiny jsou v podstatě stejné jako ty, které způsobují vyšší emise uhlovodíků. Větší měrná spotřeba je způsobena hlavně nedokonalým způsobem vyplachování, při kterém vždy část čerstvé náplně unikne nevyužita do výfuku. Při maximálním výkonu bývá měrná spotřeba u dvoudobých motorů 410 g/kW.h, zatímco u motorů čtyřdobých 340 g/kW.h i méně. Při částečném zatížení je tato nevýhoda menší, ale stále zůstává měrná spotřeba dvoudobého motoru vysoko nad motorem čtyřdobým. Ztráta směsi vzduchu a paliva, které bez využití uniknou do výfuku, se pohybuje okolo 25 až 40%. Další příčinou je nižší reálný kompresní poměr, neboť kompresní zdvih začíná ve skutečnosti až po zakrytí horní hrany výfukového kanálu. V poslední době také stále více výrobců udává tento skutečný kompresní poměr. Při nižším kompresním poměru je nižší účinnost využití paliva.

Lze najít řešení?
Řada odborných pracovišť hledala a hledá odstranění nedostatků, které plynou z pracovního cyklu dvoudobého motoru. Zajímavé řešení nabízí práce B. W. Hilla a G. P. Blaira z univerzity v Belfastu v Sev. Irsku, kteří na experimentálním jednoválci dokázali snížit měrnou spotřebu na hodnoty 275 až 360 g/kW.h. Princip je následující: do klikové skříně se nasává 80% potřebného čistého vzduchu. Zbývajících 20% spolu se 100% paliva jde přes karburátor. Pro výplach spalovacího
prostoru se pak využívá především čistého vzduchu z klikové skříně. Část čistého vzduchu z klikové skříně vytlačuje třetím úzkým přefukovým kanálem zde shromážděnou čerstvou směs nad píst. Tím se podstatně sníží únik čerstvé směsi do výfuku. V obou sacích hrdlech, tj. u klikové skříně i u karburátoru jsou membránové zpětné ventily. Motor má oddělené mazání systému Autolube, který přidává olej do hlavního množství vzduchu nasávaného velkým hrdlem do klikové skříně. Používá se běžný minerální olej pro dvoudobé motory. Zapalování je konvenční, kompresní poměr 7,25:1. Tvůrci udávají, že navržený systém nesnižuje výkon motoru. Otázkou bude pravděpodobně problém regulace obou škrtících klapek a jejich vzájemné polohy v různých pracovních režimech motoru. Navržený způsob je zatím ve stadiu experimentů a o jeho případné realizaci není žádných zpráv.

Předpověď
Předpovídat budoucnost je vždy ošidné. Současná situace však dává pramalé naděje na další existenci dvoudobého motoru v automobilech, a to jak z důvodů vysokých emisí nespálených uhlovodíků, tak vysoké spotřeby paliva. Zatímco druhý důvod je do jisté míry majiteli kompenzován sníženými nároky na údržbu a obsluhu, první nemohou ekologové odpustit. U motocyklů se zdá situace poněkud příznivější a tak lze malému dvoudobému motoru předpovědět delší život než jeho automobilovému bratru.

Ing. Ivan Dvořáček
(Převzato ze SM 38/85)



Znovuzrození dvoudobého motoru?

   Australské firmy R & D a Orbital Engine Co. na základě smlouvy s General Motors uskutečnily přestavbu tříválcového dvoudobého motoru o objemu 1,2 l tak, aby se svými parametry, tj. měrnou spotřebou a exhalacemi, vyrovnal čtyřdobým motorům nebo je převýšil.
   Základní myšlenkou řešení bylo nahradit karburátor pneumatickým vstřikováním paliva do spalovacího prostoru a přitom blok dvoudobého motoru z hlediska přečerpávání čerstvého vzduchu ponechat. Ložiska klikového hřídele se mazala olejem, nikoliv směsí. Dvoutakty se vstřikem paliva již v minulosti existovaly, ale byl vstřikován pouze benzín, nikoliv rozprášený stlačeným vzduchem. Naopak vstřik nafty rozprášené vzduchem je princip prvního Dieselova motoru. Na brzdě byl změřen výkon 64 kW, který je shodný s výkonem 1,6 litrového čtyřdobého motoru Holden, přičemž největší točivý moment byl zjištěn 140 N.m a u motoru Holden 125 N.m. Hmotnost dvoutaktu činila 53 kg, čtyřdobého 123 kg.
   Hlavní pozornost byla při vývoji zaměřena na vývoj spalovacího prostoru a vstřikovacích elementů - regulaci dávkování paliva a elektronické ovládání. Je pochopitelné, že jednoduchost principu dvoudobého motoru musela být vykoupena složitou regulací, aby se dosáhlo požadovaných parametrů. Vstřikovače pracují s tlakem 350 - 700 kPa a tlakem benzínu 70 až 100 kPa. Vstřikuje se těsně po uzavření výfukového kanálu pístem. Výhodou dokonalého rozprášení vstřikované dávky je to, že 95% kapiček má velikost do 0,01 mm (při rozprašování bez vzduchu je velikost kapiček asi 0,2 mm). Ve ventilu proudí vzduch rychlostí zvuku, čímž se i při malém vstřikovaném množství dosáhne dokonalého rozprášení a tím prohoření i velmi chudých směsí, což vede k vysoké hospodárnosti, vyhovujícím emisím a zlepšenému studenému spouštění. Použitím celkem malých vstřikovacích tlaků lze přesně kontrolovat časování vstřiku a dále lze výhodně navrhnout vstřikovače z hlediska rozměrů. Zvládnutelné jsou i požadavky na materiál z hlediska tvrdosti i drsnosti opracovaných ploch. Náklady na výrobu jsou relativně malé, přičemž lze použít zařízení i zkušenosti z výroby karburátorů. Blok motoru byl použit z lodního závěsného motoru Suzuki, u kterého bylo opraveno mazání ložisek klikového hřídele a přemístěny membránové ventily sání ze spodní části na bok. Dále byl upraven výfukový kanál pro montáž výfukové klapky upevněné na čepu. Klapku je možné časovat elektronikou za účelem dosažení lepších exhalací. Klikový hřídel pohání pístový kompresor, který odebírá až 0,45 kW při 6000 1/min. Vývoj se zaměřil především na spalovací prostor hlavy, kde bylo odzkoušeno 24 variant, několik poloh vstřikovacího elementu a různé svíčky.
schema nového 2d motoru   Princip řešení je patrný z obrázku. Palivo proudí přes vstřikovací elementy díky nízkotlakému benzínovému membránovému čerpadlu, jehož tlak je regulován. Elektronická jednotka řídí časování vstřikovačů a dávkování paliva. Vnitřní magnety vstřikovačů určují dávkování.
I když tajemství konstrukce vstřikovacích elementů zůstává tajemstvím, jsou tyto ve spojení s elektronikou rozhodujícím pro úspěch znovuzrozeného dvoutaktu. Firmy R & D a OEC navazují v tomto na zkušenosti z vývoje vstřikování u čtyřdobých motorů, přičemž i zde uvažují řešit vstřikování stlačeným vzduchem.

Ing. K. Koldovský
(Převzato ze SM 23/87)



Jezdit na bezolovnatý benzín, ANO či NE?
(Převzato ze zpravodaje pro členy pražského Wartburg klubu č. 5/303/1988)
   V poslední době se okolo používání či nepoužívání bezolovnatých benzínů v našich automobilech rozvířila široká diskuse. Vznikly v podstatě dva tábory, a to ortodoxní zastánci stávajícího benzínu a novátoři, kteří propagují jen bezolovnatý benzín.
Pokusme se dopátrat nějakého rozumného závěru, který by byl přijatelný pro oba tábory. Nejprve však trocha historie.
  Olovo se do benzínu přidává z důvodu zvýšení jeho oktanového čísla, a také jako antidetonátor, ale zejména jako mazivo. Vedle těchto funkcí má olovo i stinné stránky. Tou největší je to, že olovo je vlastně jed, který se kumulativně usazuje v živých organismech. Do nich se dostává buď dýcháním nebo potravou.
  Proto všechny motoristicky vyspělé státy omezují množství olova v benzínu a nahrazují jej jinými látkami. Například v NSR je od 1. března 1988 prodej olovnatého benzínu zakázán. U nás se snižovalo množství olova z 0,4 mg na 0,15 mg olova v 1 l benzínu a také zavedením výroby bezolovnatého benzínu Natural. Jeho výroba je však o mnoho dražší.
Těch, kdo může v ČSSR bez problémů používat bezolovnatý benzín, v podstatě moc není. Kromě moderních vozů západní provenience jsou to již jen majitelé dvoutaktů.
  Toto stanovisko je podpořeno i výrobním závodem, který nemá zásadních námitek pro používání bezolovnatých benzínů v automobilech Wartburg. Přesto však výrobce vybízí k obezřetnosti. Dlouhodobými zkouškami totiž bylo zjištěno, že časem mizí mikroskopický povlak olova v motoru, který pak má sklony k nadměrnému klepání. Proto výrobce pro naše podmínky doporučuje čas od času použít benzín s olovem. Tím se objeví ona mazací vrstva a klepání zmizí. Je zajímavé, že pro podmínky NDR se používání bezolovnatých benzínů nepropaguje, neboť ten se prodává pouze za valuty!
  Chtěl jsem také psát o tom, že používáním bezolovnatého benzínu budeme šetřit životní prostředí, ale právě při tvorbě tohoto příspěvku mě zaskočila zpráva, která byla uveřejněna dne 3. března v Lidové demokracii a Svobodném slově. V článku se píše:

"Kdo si v NSR dosud myslel, že přispívá k ochraně životního prostředí, když tankuje bezolovnatý benzín místo olovnatého, je zklamán. Při dosud nejrozsáhlejším přezkoumávání kvality pohonných hmot u celkem 1940 čerpadel v NSR odborníci zjistili, že tzv. normální bezolovnatý benzín (tedy jako náš Natural) obsahuje víc benzolu než tzv. normální benzín s olovem (u nás tedy Speciál). Přitom benzol patří podle lékařů jednoznačně k látkám vyvolávajícím rakovinu.
  Podle odhadu odborníků vypouštějí auta v NSR ročně do ovzduší zhruba 41 000 tun benzolu. To je zhruba 90% všech benzolových emisí. Dalších 5 000 tun se do ovzduší dostává z průmyslových podniků. Odborníci vypočítali, že po zákazu prodeje olovnatého benzínu se do ovzduší dostane o 3 500 tun benzolu více.
  Benzol se přitom nad zemí šíří rovnoměrně bez ohledu na to, zda v některých místech jezdí více či méně aut. Proto odborníci apelovali na vládu, aby vytvořila stimulující podmínky, které by řidiče vedly ke koupi zvláštních katalyzátorů podle amerických norem, které jsou schopny zničit až 90% benzolu ve výfukových plynech, aniž by přitom produkovaly jiné škodliviny. Těmito katalyzátory je zatím vybaveno pouze 3,5% automobilů.
  Podle celostátních průzkumů obsahuje olovnatý Speciál 1,57% benzolu, bezolovnatý "speciál" 1,64% benzolu a olovnatý Super 2,11%, bezolovnatý "super" 2,32% benzolu. Výrobci pohonných hmot byli vyzváni, aby obsah benzolu co nejvíce snížili".



W353 a složení výfukových plynů
WARTBURG 353 A SLOŽENÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
  Spalovací motor je - a pravděpodobně ještě dlouho bude - nejvýhodnější pohonnou jednotkou motorových vozidel. Pro svoji, životnost, váhu, rozměry, spotřebu, hospodárnost a spolehlivost předčí také, s přihlédnutím k pořizovacím nákladům, každou dnes známou i prozatím představitelnou pohonnou jednotku silničních vozidel.
  Avšak v jednom směru způsobuje konstruktérům a výrobcům nemalé starosti: pokud jde o obsah škodlivin ve výfukových plynech. To platí jak pro dvoudobé, tak pro čtyřdobé motory. Avšak v rámci všeobecně nezbytných opatření pro snížení podílu škodlivin ve výfukových plynech a tím i čistoty ovzduší, byl dvoudobý tříválec, vyráběný v Eisenachu, a vyvážený jako pohonná jednotka vozu Wartburg do mnoha zemí Evropy, leckde postaven zcela vědomě do nesprávného světla. Proto je potřeba naprosto věcně poukázat na několik problémů složení výfukových plynů a podívat se na jejich nejškodlivější podíly:
  kysličník uhelnatý je známý jako jed, o jehož škodlivých účincích na krvinky není pochyb;
  kysličníky dusíku rovněž napadají krev, zejména pak NO2 působí svým dusivým zápachem jako silné dráždidlo;
  sloučeniny olova jsou nebezpečné nervové a mozkové jedy, jejichž rozkladné produkty jsou zadržovány v plicích a shromažďovány v kostní dřeni;
  uhlovodíky jsou při posuzování škodlivosti ještě spornou otázkou. Podíly benzínu jsou v zásadě z hlediska čistoty ovzduší nevýznamné. Kdyby byly nebezpečné, pak by již neexistovala zdravá obsluha benzínových čerpadel.
  Pro posuzování obsahu škodlivin ve vzduchu jsou směrodatné maximální koncentrace emisí (MKE), které jsou definovány jako koncentrace látek znečisťujících vzduch, při jejichž dodržení nebo snížení nelze podle současných vědeckých poznatků očekávat v zásadě žádné vlivy na lidský organismus. S přihlédnutím k hygienickým hodnotám vyplývá dále uvedené pořadí škodlivin:
- sloučeniny olova MKE 0,001 mg Pb/m3 vzduchu,
- kysličníky dusíku MKE 0,1 mg NO2/m3 vzduchu,
- kysličník uhelnatý MKE 1,0 mg CO/m3 vzduchu,
- uhlovodíky MKE
   - v SSSR 1,9 mg CmHn/m3 vzduchu,
   - v NSR 80,0 mg CmHn/m3 vzduchu.
  Pro krajní hodnoty uhlovodíků jsou rozdílná pojetí. Tak kupř. SSSR má mnohem přísnější
požadavky než NSR. Také hodnoty obsažené ve směrnicích 15 EHK se s žádnou z uvedených neshodují.
  Jak se chová motor vozu Wartburg z hlediska škodlivin ve výfukových plynech?
  Obsah CO je možno udržet v povolených mezích. Podle testu jízdního cyklu je pro vůz této hmotnostní kategorie povoleno 134 g CO pro test. V průměru však motory vozů Wartburg vystačí s 80 g CO pro test, přičemž nejsou výjimkou vozy s výsledky kolem 40 g CO pro test; dvoudobé motory jsou na tom v tomto ohledu lépe než čtyřdobé.
  Obsah kysličníku dusíku je oproti čtyřdobým motorům sotva třetinový. To je dáno způsobem spalování, které v důsledku relativně nízkých spalovacích teplot vede k malému vytváření NO2.
  Obsah uhlovodíků je naproti tomu při malých otáčkách a nízkém zatížení až desetinásobný oproti čtyřdobému motoru. Nejvyšší hodnoty jsou 0,5 obj. procent. Podle EHK je při běhu naprázdno přípustných 4,5 objemových procent.
  Podle evropského jízdního cyklu je přípustná hranice pro vozidlo velikosti Wartburgu 9,4 g CmHn pro test, zatímco se v průměru docilují hodnoty 37,5 g CmHn pro test.
  Na závěr je možno říci, že dvoudobý tříválec vozu Wartburg dociluje u významných škodlivin, jako je CO nebo NO2 hodnot, které jsou podstatně příznivější než u současných srovnatelných čtyřdobých motorů. Zejména u kysličníků dusíku, jejichž škodlivost byla zjištěna teprve v poslední době na základě obsáhlých vědeckých prací, dociluje Wartburg minimálních hodnot, jakých nemůže docílit žádný čtyřdobý motor. Pod tímto zorným úhlem je dvoudobý motor optimálně schopen být nápomocný při řešení problémů výfukových plynů.
  Namodralý kouř, který za určitých okolností uniká u dvoudobých motorů z výfukového potrubí, zůstane příznačný tak dlouho, dokud se budou písty pohybovat po stěnách válců s přerušenými plochami (kanály), protože tím se dostávají zbytky oleje do výfuku. Avšak změnou poměru mísení benzín/olej je možnost v zásadě toto obtěžování omezit na minimum.
  Zkoušky směsi 1:50 místo 1:33, které dlouhodobě dělala automobilka v Eisenachu, byly s úspěchem uzavřeny. Při kontrolách v širokém měřítku, konaných několik roků, nebylo zjistitelné žádné zvýšené opotřebení u motorů mazaných směsí olej/benzín 1:50, takže ze strany výrobce nejsou výhrady k zavedení takového poměru směsi.

(Podle Wartburg-Information -Ša-)
(Převzato ze SM 14/73)





MAZÁNÍ MOTORŮ WARTBURG SMĚSÍ 1:50

   Staré přísloví "Kdo maže, ten, jede" sice stále platí, bylo by však třeba jej upravit na "Kdo SPRÁVNĚ maže, ten DOBŘE jede". Většina majitelů vozů Wartburg sice dodržovala doporučení výrobce mazat motor směsí olej-benzín v poměru 1:33, avšak podle tvrzení čerpadlářů nebyli výjimkou ani ti, kteří tvrdošíjně trvali na poměru 1:25. Že tím nejen neprospěli chodu motoru, ani neprodloužili jeho životnost, ale naopak snižovali výkon a zvyšovali tvoření úsad na zapalovacích svíčkách a v motoru (zapečené kroužky), to nechtěli uznávat, jako lidé nechtějí mnohdy uznávat i jiné samozřejmosti.
   Automobilové závody Eisenach doporučují od ledna letošního roku pro všechny motory modelů 353.1, 353.0, 312.1 a 312.0 od výrobního čísla motoru 64 167 92, tj. vyrobených od dubna 1964, kdy byla zavedena jehlová ložiska v horním oku ojnice, používání směsi olej-benzín v poměru 1:50. Tomuto doporučení předcházely dlouhodobé zkoušky, které dokázaly, že je možno pro uvedené motory s výhodou používat této směsi. I když ani tak nelze předejít charakteristickému kouření, přece jen se podstatně sníží. A to ani nepřihlížíme k národohospodářským úsporám dosahovaným snížením obsahu oleje, který jako surovinu musíme dovážet. Zkoušky se dělaly jak ve výzkumných ústavech, tak v praktickém provozu, kdy se s každým ze zkoušených vozidel ujelo 50 až 80 000 km. Všechny zkoušky se dělaly s benzínem, odpovídajícím našemu Speciálu a s olejem, odpovídajícím našemu M2T. Pro porovnání se dělaly rovněž zkoušky se směsí v poměru 1:33 a zde jsou stručně shrnuty výsledky zkoušek:

OPOTŘEBENÍ VÁLCŮ
Opotřebení válců zůstalo bez přihlédnutí k použité směsi prakticky stejné. Při porovnávání s dřívějšími zkouškami motorů 311 a 312 se zjistilo, že motor 353 je i přes vyšší měrný výkon podstatně odolnější vůči opotřebení, což je dáno jednak ošetřením bloků molybdenem, jednak chromovanými pístními kroužky a papírovou vložkou čističe vzduchu o vysoké účinnosti.

DRŽÁKY PRO PÍSTNÍ KROUŽKY
Ani vliv mazání na pístní kroužky nebyl zjistitelný. Naproti tomu opotřebení drážek z šedé litiny je 3,4 až 5 krát větší než u chromovaných kroužků.

OPOTŘEBENÍ PÍSTŮ
Střední hodnoty opotřebení pístů, měřené ve dvou bodech, nebyly ovlivněny použitou směsí.

STAV PÍSTNÍCH KROUŽKŮ
Bez ohledu na použitou směs byly pístní kroužky v dobrém stavu. Podíl různých kladných i záporných úkazů byl přibližně shodný.

TEPLOTY PÍSTŮ
Ať již bylo použito směsi 1:50 nebo 1:33, nebylo možno zjistit měřitelné teplotní rozdíly pístů, ať již směrem nahoru nebo dolů.

TVOŘENÍ ÚSAD
Pokud jde o tvoření úsad na dně pístů a ve spalovacích prostorech, nebylo možno při různých směsích zjistit rozdíly. Tloušťka úsad byla naprosto stejná. Naproti tomu byly úsady na setrvačnících klikových hřídelů při použití směsi 1:33 jasně znatelnější než při použití směsi 1:50.

HLUKY
Hluky vyvolávané motorem v průběhu zkoušek byly posuzovány pouze subjektivně zkušebním jezdcem. Tímto způsobem se nedaly zjistit žádné rozdíly v závislosti na použité směsi. Po delší době se zjistily menší sklony motorů ke zvonění, resp. klepání při použití směsi 1:50 než při směsi 1:33. To se projevovalo do 20 až 30 000 km. Pak došlo opět k vyrovnání. Je totiž známo, že karbon se usazuje jen do určité tloušťky, pak se opět odlupuje. Tu "určitou" tloušťku sice dosáhne dřív nebo později, jinak však bez ohledu na množství oleje v palivu. To znamená, že při směsi 1:50 vrstva karbonu narůstá a také zvonění motoru nastává přiměřeně později.

OLEJOVÝ FILM
Bylo zjištěno, že se vytvořil dostatečný olejový film bez ohledu na hustotu směsi. Zhruba od 30 000 km se již nedalo zjistit, zda byl motor mazán směsí 1:33 nebo 1:50.

KOUŘENÍ Z VÝFUKU
Jak již bylo řečeno, je kouření z výfuku při směsi 1:50 méně výrazné. To ovšem neznamená, že by ve výfukových plynech bylo méně škodlivin; přesné zkoušky v tomto směru nejsou ještě uzavřeny.

ŽIVOTNOST ZAPALOVACÍCH SVÍČEK
Životnost zapalovacích svíček při směsi 1:50 příznivě ovlivňuje. Zvyšuje se z 10 až 12 000 km při směsi 1:33 na 20 000 km při směsi 1:50, tedy až na dvojnásobek.

Výhody pro uživatele jsou přesvědčující:
- snížení spotřeby oleje o 33%
- zvýšení životnosti svíček až na dvojnásobek
- znatelné snížení výfukového kouře

Znovu opakujeme to, co jsme řekli již na počátku. "Kdo správně maže, ten dobře jede". A jako v mnoha jiných případech znamená méně často více. Tedy žádný strach z "podmazávání"; při dodržování ostatních podmínek je neopodstatněný.

Podle Der Deutsche Strassenverkehr -Ša-   
(Převzato ze SM 22/73)   




Dvoutakty a B70
   Konečně zbývá se zmínit o dvoudobých motorech, u nás tak rozšířených. Otázka klepání dvoudobého motoru se velmi málo sleduje a experimentálně se v ní prakticky nepracuje. Naše dosavadní znalosti nasvědčují, že dvoudobý motor o určitém kompresním poměru se spokojí s palivem o daleko nižším oktanovým číslem než čtyřdobý motor se stejným kompresním poměrem. Vysvětluje se to několika okolnostmi.
   Předně má bezventilový motor vždy menší oktanový nárok, protože klepání je velmi podporováno ohříváním směsi od horkého výfukového ventilu. Za druhé zůstává ve válci dvoudobého motoru vždy něco nespálené směsi, která se mísí se směsí čerstvou a to působí velmi intensivně proti klepání motoru, jak bylo experimentálně ověřeno. Kromě toho jsou ještě další vlivy, jako stejnoměrnější teplota hlavy bezventilového motoru, která má rovnoměrnější tloušťku stěny, nemá tvar komplikovaný ventilovými sedly a tím nemá horká místa. Také centrální umístění svíčky snižuje sklon ke klepání. Neprojeví se tedy u nich použití nového paliva (benzínu s oktanovým číslem 72 - pozn. autor stránek) jistě tak radikálně a markantně, jako u motorů čtyřdobých. Přesto lze očekávat zlepšení chodu hlavně zvýšením pružnosti motoru a hladšími přechody.
Inž. Ant. DYK
(SM 17/1958)



  

Dá se použít do dvoudobého motoru směs benzínu s olejem M6A? Jaké výhody a nevýhody má tento olej vzhledem k speciálnímu oleji M2T?

Dvoudobý zážehový motor má v některém směru odlišné nároky na olej než motor čtyřdobý. Je to hlavně potřeba ochrany valivých ložisek kliky proti korozi, hlavně v době klidu motoru. Klikové ústrojí dvoudobého motoru je mazáno směsí oleje a benzínu, ze které se benzín na teplých plochách odpaří a zanechá olejový film. Běží-li však motor s malým výkonem a zastaví se, neodpaří se všechen benzín a zbylá zředěná vrstva oleje při klidu motoru snadno z mazaných ploch steče. Pak jsou leštěná valivá tělíska ložisek vystavena vlivu prostředí klikové skříně, kde jsou vždy korozivní produkty nedokonalého spálení paliva vniklé tam profukem kolem kroužků, vodní pára a mlha benzínu nasátá z karburátoru, z níž benzín za chladu kondenzuje a dále ředí zanechaný olejový film. Protože leštěné plochy valivých tělísek jsou velmi citlivé na korozi, obsahuje speciální olej pro dvoudobé motory přísadu, která proti korozi chrání. Taková přísada ovšem není v oleji M6A, kde není potřebná. Zato jsou v olejích pro čtyřdobé motory nezbytné přísady obsahující zinek, které se ve dvoudobém motoru projevují nepříznivě, protože urychlují vznik vláken mezi elektrodami zapalovací svíčky. Použití tohoto oleje ve dvoudobém motoru se tedy projevuje jednak menší ochranou hlavně ložisek proti korozi, jednak je třeba častějšího čištění svíček. Intenzita těchto projevů ovšem závisí na typu motoru a na druhu provozu.
(SM 45/79)


Je mazání dvoudobých motorů směsí benzínu s olejem dostatečné, zejména při delší jízdě s kopce, tedy při téměř uzavřeném přívodu směsi do válce? Není v takovém případě, nebo při větším zatížení motoru, nutné používat "mastnější směs?
...
Změna poměru olej-benzín není na místě, protože příliš mastná směs nemaže lépe, pouze znečišťuje vnitřek motoru, především zapalovací svíčky. Poté, co se dlouhými zkouškami zjistilo, že "hubené" směsi 1:50 nebo dokonce 1:100 ve většině režimů otáček vystačí, přičemž motor zůstává uvnitř čistší než při použití směsi s větším obsahem oleje, ukazuje se obohacení směsi olejem jako nesprávná cesta. Nehledě k tomu, že v praxi je těžko uskutečnitelné stále měnit poměr mísení. Podstatně důležitější je správné nastavení karburátoru, který má být pro větší zatížení seřízen na bohatší směs, tedy více paliva při stejném objemu vzduchu. Takové seřízení se docílí buď volbou větší hlavní trysky nebo zvýšením hladiny v plovákové komoře. Toto obohacení směsi však nemá nic společného s podílem oleje ve směsi s benzínem.
(SM 37/77)
Kráceno.


Škodlivá nafta?
   Již dlouhou dobu se hovoří o tom, že jsou zplodiny z naftových motorů zdraví velmi škodlivé a podle studie Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) zemře v Německu každoročně na zplodiny z dieselů od deseti do devatenácti tisíc lidí, což znamená, že dvě procenta všech úmrtí v SRN mají na svědomí částice z naftových motorů. Stejná studie tvrdí, že pokud by byly všechny tyto jednotky vybaveny filtry pevných částic FAP, mohla by se prodloužit průměrná délka života o jeden až tři měsíce. Problémem dieselových motorů je produkce velmi jemných částic, které se dostávají plícemi do krevního oběhu a způsobují rakovinu, alergie, poruchy krevního oběhu, astma a další choroby. Ohrožené jsou hlavně děti, protože výfukové zplodiny naftových motorů mají nejvyšší koncentraci ve výši 1,5 m nad povrchem.
   K podobným závěrům došly také před časem studie také ve Francii, Rakousku a Švýcarsku (přitom s výjimkou Švýcarska jde paradoxně vysloveně o "naftové" státy). Jak známo, první automobilkou, která s filtry pevných částic přišla, byl Peugeot a od té doby jej doplnilo dalších šest výrobců automobilů z Francie, Itálie a Japonska. To je stále zoufale málo, uvážíme-li, že téměř polovina všech automobilů v Evropě má v současnosti pod kapotou naftovou pohonnou jednotku, ať už s přeplňováním nebo bez něho. Ani se současnými nejnovějšími typy filtrů pevných částic ovšem boj s emisemi dieselových motorů nekončí. Od roku 2005 bude ve státech EU platit pro výfukové zplodiny norma EURO 4. Příchod dalších přísnějších zatím nelze přesně určit, ale spíše než na normách bude vždy záležet na svědomí jednotlivých výrobců automobilů. Jen oni totiž mohou omezovat exhalace nad rámec platných norem.
Michal Fokt
(Převzato z časopisu Autohit 20/2003)


PAŘÍŽ JUBILEJNÍ

francouzský národní svátekautosalón paradoxů i optimismu1200 vystavovatelůpřes milión návštěvníkůtečka za automobilovým rokemnovinky pro příští sezónu

...
Německá demokratická republika vystavovala jen vozy Wartburg 353 s motory vybavenými zahraničním zástupcem odděleným mazáním Oleomatic.
(Převzato ze SM 44/73)



Wartburg med

Wartburg med se vyráběl sériově od roku 1984 ve VEB Karosseriewerk Halle. Jednalo se o navenek nezměněný typ Wartburg 353 Tourist. Jako všechny ostatní modely řady 353 byl i Wartburg med poháněn dvoudobým motorem obsahu 992 cm3 a výkonu 37 kW (50 koní) při 4250 ot/min. Maximální rychlost vozu byla 125 km/h.

Vozidlo splňovalo medicínsko-technické požadavky pro mobilní specializovanou záchrannou službu. Přednostně však bylo používáno a vybaveno k dopravě pacientů v doprovodu lékaře k dalšímu ambulantnímu nebo hospitalizačnímu ošetření. Při přepravě ležícího pacienta na nosítkách/lůžku se zadní opěradlo sklopilo. Sedadlo spolujezdce se pak otočilo o 180°, takže lékař mohl provádět všechny nezbytné úkony v okolí hlavy pacienta.

Po stranách v zadní části vozidla našly své místo dva kufříky s vybavením pro lékaře (základní a intenzivní pomoci). Kromě toho zde byly kapsy pro láhve s infuzema a obvazový materiál. Navíc byla ve střeše v zadní části vytvořena jakási skříňka, poskytující další možnosti uložení potřebných věcí. Podlaha se mohla odklápět do několika poloh (vhodné například při nasazení protišokových opatření, kdy se postiženému musí zvednout nohy) a kryla současně další odkládací prostor pro dlahy, nářadí a záchranářský materiál (přikrývky, páčidla, pilu, polní lopatku, hasicí přístroj, horolezecké lano, přilby a svítilny). Vně vozidla použitelný kyslíkový přístroj včetně odsávacího zařízení byl vestavěn v pravých zadních dveřích. K dispozici byla zásobní láhev s kyslíkem a ruční odsávačka. V levých zadních dveřích se nacházel lehce odnímatelný přístroj pro EKG. Ve střeše byly provedeny úchyty pro infuzní láhve. O více než dostatečné osvětlení vnitřního pracovního prostoru se staraly tři halogenové svítilny a k osvětlení vnějšího prostoru v okolí auta během nočních zásahů sloužil dodatečně namontovaný reflektor na střeše. Do dalších elektrických zásuvek mohly být zapojeny lékařské přístroje, jako třeba přenosný inkubátor. Přídavné topení fungovalo i během stání vozu a zajišťovalo útulnou teplotu. Mírně se musela změnit elektrická instalace vozidla, aby umožnila připojit paralelně ještě jednu baterii a nová zásuvka v motorovém prostoru sloužila pro připojení externí nabíječky při odstavení vozidla.

 
Převzato z "drk-oldtimer-leipzig.bei.t-online.de"




Wartburg Streifenwagen

Wartburg Streifenwagen (hlídkový policejní vůz) patřil k běžnému vybavení německé lidové policie bývalé NDR. Níže vyobrazené vozidlo r.v. 1986 bylo až do sjednocení Německa nasazeno do aktivní služby. Později byly policejní vozy nahrazeny automobily z produkce západní části SRN.

pohonná jednotka: dvoudobý tříválec 992 cm3, výkon 50 koní (37 kW)
nejvyšší rychlost: 130 km/h
zvláštní vybavení: modrá výstražná světla, siréna, vysílačka

 


Převzato z "www.polizeioldtimer.de"

Viz. též members.fortunecity.de/feldmare/ resp. www.vopo-koeln.de




WARTBURG GOLDSTAUB
"1. července 2005 byl v Bonnu, hlavním městě Německé spolkové republiky, představen zcela nově vyrobený Wartburg 353."

   Taková zpráva by jistě potěšila každého příznivce automobilů Wartburg. No, proč ne? Nakonec Opel Astra Classic se také jednou přestal vyrábět a na četné žádosti zákazníků se s jeho výrobou začalo podruhé. Ale jistě tušíte, že v tomto případě tomu bylo jinak...

   Dne 1. července 2005 uplynulo totiž 39 let od počátku výroby modelu 353 v Eisenachu. Netrpělivě očekávaný vůz s výrobním číslem 0001 sjel přesně v termínu z výrobního pásu na počest 20. výročí vzniku SED.
O 39 let později přijel na místo určení vůz Wartburg 353 číslo 356 331. Jeho oficiální pojmenování zní Wartburg 353 Goldstaub (zlatý prach) a má registrační značku EA-TA 353. Jeho rok výroby je 2005 a místo určení Muzeum německých dějin v Bonnu.

   Zde byl vůz předán šéfredaktorem deníku Thüringer Zeitung, Detlefem Ravem, prezidentovi muzea, prof. Herrmannu Schäferovi. Oba podepsali darovací listinu, podle níž Thüringer Allgemeine Zeitung věnují bezplatně a navždy automobil muzeu. "Wartburg 353, rok výroby 2005, to je ve skutečnosti paradox", zdůraznil při malém předávacím obřadu Schäfer. Přihlížející děti ze západní části význam pojmu Goldstaub (zlatý prach) ani neznaly. Poslední vůz značky Wartburg opustil výrobní linku AWE už v roce 1991.

   Goldstaub není jen název automobilu, je to také název příběhu, kterého je součástí: v dobách NDR bylo mezi řidiči normální, ba nutné, obstarávat si náhradní díly do zásoby, ať už je zrovna potřebovali nebo ne. Téměř jistě totiž náhradní díl, který nutně potřebovali vyměnit, zrovna nebyl v dané chvíli k dostání. Proto se náhradní díly schraňovaly a stávaly se výtečným zbožím k výměnám. Náhradní díly byly tedy jakýmsi zlatým prachem, a odsud pochází název akce, která začala před rokem na výzvu deníku TA.

   Tehdy se vůbec nevědělo, zda bude nová výroba Wartburgu skutečně proveditelná. A už vůbec ne, jestli výsledek vstoupí do německých dějin, kterým se velké muzeum v Bonnu tak znamenitým způsobem věnuje. Stálé expozice vidělo dosud na deset miliónů návštěvníků. Tucty školáků vrhalo i 1.7.2005 své zvědavé pohledy na modrý "Exponát měsíce" v předsálí muzea. Vůz, který vypadal jako úplně obyčejný Wartburg první typové řady.

   Ale právě to, že se ničím od svého vzoru neodlišuje je to, čím je zvláštní. Automobil dokonce nevznikl ani v automobilce Eisenach, ale v učňovském středisku města pod hradem Wartburg. Wartburg 353 Goldstaub byl postaven z náhradních dílů, které po celý rok mohli zájemci přinést, a byly jich stovky. Podvozek a karoserii darovalo Automobilové muzeum v Eisenachu a vozidlo poskládalo dohromady 12 učňů pod vedením Jochena Enderse. Díky podpoře partnerů a především čtenářů deníku TA nestála celá akce Goldstaub ani halíř. Morální a historická hodnota Wartburgu 353 Goldstaub je přesto velká.

   Wartburg z produkce Thüringer Allgemeine, nový a historický vůz současně, zaujal své místo v celonárodních německých dějinách.

Převzato z "TBZ Eisenach GGMBH"
a "Damals - Geschichte online".
Upraveno




Opel WARTBURG V8

   V Eisenachu by se měl od 1.4.2006 vyrábět automobil Opel Wartburg V8 s pohonem zadních kol. Jeho cena by se měla pohybovat kolem 250.000 Euro. Ve vozidle je instalováno 45 servomotorů, mj. i na otevírání dveří a 405 svítivých diod, které jsou použity také do hlavních světlometů.
Těchto pár obecných informací už určitě stačily k tomu, aby si každý udělal obrázek o tom, komu je vůz určen.

Základní technické údaje:
Rozměry: 4,803 x 1,914 x 1,414 m
Rozvor: 1,666 m
Motor: 5,7 l, 344 koní
Kola: 21 palců
Zavazadlový prostor: 0,410 m³ (0,910 m³ po sklopení zadních opěradel-elektricky)


Převzato z "www.eisenachonline.de".
Upraveno







[ Testy ]  |  [ Technika ]  |  [ Rallye ]  |   [ Foto & Video ]  |  [ Na cestách ]  |  [ Historie ]  |  [ Technika jízdy ]  |  [ Pohlednice]

[ Srovnání W 353 a Š 120]  |  [ Mapa serveru ]

[ Vyhledej ]  |  [ Odkazy ]   |   [ Na hlavní Wartburg-stránku ]