Karburátor Motor Chladič Převodovka Podvozek Brzdy Benzínové čerpadlo Mazání Ekonoměr Zapalování Regulátor napětí Schemata el. zapojení 
  Technika   Hlavní stránka  

EKONOMĚR

Čidlo průtokového měřiče paliva
(Převzato ze zpravodaje pro členy pražského Wartburg klubu č. 2/300/1987)

  Při přezkušování reklamovaných měřičů průtoku paliva nebylo možno u 50% případů zjistit závadu ve funkci. Protože příčiny závad můžou být různé, uvádíme postup při kontrole funkce měřiče:
- zkontrolovat správné dosednutí konektorů v zástrčkách,
- zkontrolovat konektory měřiče průtoku paliva,
- zkontrolovat napájecí napětí pro průtokový měřič (mezi vodiči 31(hnědý) 0,5 a 54/G(bc) 0,5 musí být napájecí napětí 5,3 V v toleranci +0,3 a -0,5 V),
- přezkoušet, zda při maximálním průtoku mezi vodiči 31 a 54/G je napětí asi 2,5 V,
- zkontrolovat, zda se v měřiči nenashromáždil vzduch. Jestliže ano, pak je třeba přístroj odvzdušnit tak, že se stáhne palivová hadička na karburátoru a uvede se do svislé polohy při běžícím motoru, pak se opět palivová hadička nasune a přezkouší se funkce,
- sejmout víko měřiče paliva a vizuelně zkontrolovat, zda se v místě desek nenashromáždily nečistoty a vlhkost (otvory pro konektory může dovnitř pronikat voda, čistící prostředky, posypová sůl atd.), což může vést k chybným údajům přístroje. Jakékoliv takové stopy je potřeba opatrně odstranit.
  Dále je třeba poznamenat, že příležitostné výkyvy v údajích měřiče jsou systémově podmíněny nahromaděním vzduchu a nemohou být chápány jako závada ve smyslu záručních podmínek.
K těmto jevům dochází zejména při projíždění zatáček s téměř prázdnou palivovou nádrží. Výkyvy lze občas pozorovat i při dlouhé monotónní jízdě díky charakteru sacího potrubí; při přeřazení nebo při krátkém uvolnění pedálu plynu a opětném přidání se ukazatel ustálí opět na normální úrovni.
Stahování spojovací hadičky k palivovému čerpadlu z čidla průtokoměru (u tlumiče) je třeba provádět s příslušnou opatrností. U dílů zasílaných v rámci záruky do továrny bývá často konstatováno, že připojovací hrdla bývají naprasklá nebo ulomená.
Podle AWE Technische Information A 5/87

W353 - KONTROLA SDRUŽENÉHO PŘÍSTROJE
(Převzato ze Světa motorů č. 9/1987)

Sdružený přístroj vozu W 353 W -
svislý sloupec vpravo - teplota
vodorovný sloupec dole - stav paliva v nádrži
oblouk diod v levé části - ekonoměr na principu průtoku paliva   Automobily značky Wartburg jsou jako první v zemích RVHP vybavovány od roku 1983, resp. od výrobního čísla 18 17125 měřičem okamžité spotřeby paliva, který je integrován ve sdruženém přístroji umístěném v přístrojové desce. Indikace okamžité spotřeby paliva, ale též teploty chladící kapaliny či zásoby paliva v nádrži je uskutečněna svítícími diodami.
  Celé zařízení se skládá ze dvou částí - průtokoměru a sdruženého přístroje. Průtokoměr je srdcem celého zařízení a je umístěn v motorovém prostoru. Při správné činnosti průtokoměru musíme naměřit mezi konektorem a svorkovnicí napětí v rozsahu 5 až 5,6 V.
Druhou část zařízení tvoří sdružený přístroj. Polohou páčky přepínače S1 (viz. obr.) kontrolujeme hladinu brzdové kapaliny nebo uvádíme do činnosti sdružený přístroj. Pojistka P6 je umístěna v souboru pojistek a to jako šestá od leva. Symbolem K1 je na obrázku označena spínací skříňka. A nyní k jednotlivým závadám, které se během provozu mohou vyskytnout.

připojení sdruženého přístroje 1. Sdružený přístroj neindikuje žádnou funkci
Zapneme zapalování K1, přepínač S1 přepneme do levé polohy a postupně připojujeme zkoušečku (žárovku 12 V/5 W nebo voltmetr):
a) mezi A1 (následně i C3) a "kostru" vozidla. Žárovka svítí, obvod je v pořádku;
b) nesvítí-li u A1 ani u C3, je závada v obvodu pojistky P6;
c) nesvítí-li jen u C3, je závada v obvodu přepínače P1;
d) dále zkoušíme napětí mezi A1 a A2, mezi A1 a A3, případně mezi C3 a A2 či A3. Konektory A2 a A3 by měly být mezi sebou propojeny.
Nesvítí-li žárovka, chybí zemnící vodič u sdruženého přístroje. I přes zjištění, že na všech konektorech je příslušné napětí, nemusí sdružený přístroj ještě pracovat. Důležité je, aby na konektoru B1 bylo stabilizované napětí 5 až 5,6 V v kladné polaritě! Pozor, zde nezkoušet žárovkou! Pracuje-li u sdruženého přístroje alespoň některá indikace (např. teplota), je předpoklad, že toto napětí je v pořádku.

2. Není indikována jenom teplota motoru (svislý sloupec diod)
Zapneme zapalování K1, přepínač S1 je opět v levé poloze. Dále stáhneme konektor vodiče T1 z čidla teploty chladící kapaliny na hlavě válců. Nyní postupujeme následovně:
a) odpojený vodič propojíme s "kostrou" vozidla; v tomto případě se má rozsvítit červená dioda (největší teplota),
b) svítí-li červená dioda a přesto teploměr za jízdy neukazuje, je vadné čidlo teploty chladící kapaliny, které je nutné vyměnit;
c) nerozsvítí-li se dioda při postupu podle bodu a), může být závada ve vodiči od čidla teploty k přístroji, případně na konektoru C1;
d) je-li vše podle bodu c) v pořádku, závada se nalézá ve sdruženém přístroji.

3. Není indikována jen zásoba benzínu (vodorovná řada diod)
Zapneme zapalování K1, přepínač S1 je opět v levé poloze. Nyní sejmeme konektor z čidla ukazatele zásoby paliva. Čidlo je umístěno na palivové nádrži a je přístupné ze zavazadlového prostoru po odhrnutí koberečku. Při zkoušení správné funkce postupujeme takto:
a) vodič B1 spojíme s "kostrou" vozidla a v tom případě se mají rozsvítit všechny diody ukazatele stavu paliva, jako by nádrž byla plná. Je-li tomu tak, pak je sdružený přístroj v pořádku a vada je v čidle zásoby paliva. Rozsvícení diod probíhá se zpožděním asi 10 sekund - jedná se o elektrické tlumení pohybu plováku;
b) nerozsvítí-li se diody podle bodu a), může být závada v konektoru B3 nebo v přívodním vodiči;
c) jsou-li konektory i přívodní vodič v pořádku, je závada ve sdruženém přístroji.

4. Není indikována jen okamžitá spotřeba paliva (oblouk)
Prvotní úkony se opět opakují, tj. zapneme zapalování K1, přepínač S1 je v levé poloze. Dále sejmeme konektor G1 nasunutý na volném vodiči, vycházejícím z průtokoměru (je v motorovém prostoru). Zkouška správné funkce:
a) uvolněný vodič spojíme přes mírně navlhčené prsty (ne přímo!!) s konektorem průtokoměru, označeným plus. V tomto případě se mají rozsvítit všechny diody (plný průtok);
b) zkouška podle bodu a) je negativné, závada může být v průtokoměru nebo v přívodech. Kontrolujeme tedy přívody a zejména konektory (možná oxidace). Mezi svorkami plus a minus průtokoměru musíme naměřit voltmetrem napětí 5 až 5,6 V;
c) pokud byla zkouška podle předchozího bodu pozitivní a diody přesto nesvítí, je závada ve sdruženém přístroji.

V amatérských podmínkách je oprava možná pro zručného elektrotechnika.
P. Šrait
JUDr. T. Jirásek

W353 - ještě jednou ukazatel okamžité spotřeby
(Převzato ze Světa motorů č. 29/1985)

   Je nutné si připomenout, že v NDR se vyrábí dva typy ukazatelů okamžité spotřeby. První je určen pro vozy Wartburg 353 (od roku výroby 1975), kde se montuje místo stávajícího sdruženého přístroje. Jelikož je společně s ukazatelem spotřeby paliva zabudována i indikace stavu paliva a teploty chladící kapaliny, je jeho připojení k přístrojové desce poněkud složitější. Budeme-li jej zapojovat, můžeme využít stávající vedení od indikátoru teploty chladící kapaliny a od čidla ukazatele zásoby paliva, včetně vedení s kladným i záporným pólem přístrojové desky. Nově musíme natáhnout třípramenné vedené (popřípadě tři kabely) propojující průtokoměr se sdruženým přístrojem. Bližší podrobnosti jsou patrny z přiloženého schématu elektrického zapojení (obr. 1). Propojení vodičů s přístrojovou deskou a sdruženým přístrojem je řešeno devítipólovým konektorem, jehož připojovací nože jsou zakresleny z čelního pohledu (obr. 2).
Druhý typ přístroje je určen k montáži na přístrojovou desku, případně i do ní a je možné jej používat ve všech vozidlech vybavených zážehovým motorem. Jeho připojení je podstatně jednodušší, protože indikuje pouze okamžitou spotřebu paliva. Bližší podrobnosti jsou opět patrny ze schématu (obr. 3). Tento druhý typ se prodává v několika provedeních podle toho, pro jakou značku vozu je určen (viz. tabulka).
Při samotné montáži musíme dodržet dvě základní podmínky: a) průtokoměr musí být umístěn níže než karburátor a neměl by být u částí motoru sálajících teplo,
b) průtokoměr musíme pootočit v rozmezí 10 až 40 stupňů od vodorovné roviny.
vozidloukazatel
okamžité spotřeby
průtokoměrměřicí přístroje
Trabant 601

Wartburg 353
Barkas B 1000

Škoda 1000 MB
Š 100/110/105/120

Dacia 1300

Mazda 323

Lada 1200 až 1600

VW Golf 1100
3.0550/01

3.0550/02


3.0550/04


3.0550/06

3.0550/07

3.0550/06

3.0550/08
3.0551/03 13 l/h
bez vyrovnávače rázů
3.0551/02 19 l/h
s vyrovnávačem rázů

3.0551/04 13 l/h
s vyrovnávačem rázů

3.0551/04

3.0551/04

3.0551/02

3.0551/02
3.0556/01 13 l/h 6 V

3.0556/02 19 l/h 12 V


3.0556/03 13 l/h 12 V


3.0556/03

3.0556/03

3.0556/02

3.0556/02
Výše uvedené přístroje mají následující technické parametry:
napětí: 6 nebo 12 V
indikace: 2 až 13 l/h, kde jedna dioda značí 1 l/h
              2,5 až 19 l/h, kde jedna dioda značí 1,5 l/h
Dr. T. Jirásek   

WARTBURG 353 - ukazatel spotřeby paliva a jeho využití
(Převzato ze Světa motorů č. 46/1984)

KONSTRUKCE
Oproti ekonoměrům, vyráběným v ČSSR, šel výrobce z NDR trochu jinou cestou. Místo zjišťování podtlaku v sacím potrubí se měří množství paliva dodaného do karburátoru. Vlastní ukazatel paliva se skládá ze dvou hlavních částí, kterými jsou:
1. průtokový snímač s příslušnou elektronikou
2. sdružený přístroj s ukazatelem (W 353), případně samostatný přístroj pro ostatní vozidla
Průtokový snímač je ve Wartburgu umístěn v motorovém prostoru u pravého světlometu. Benzín dodávaný palivovým čerpadlem je hadičkou přiveden do první komory průtokového snímače. Ta slouží jako vyrovnávací komora k vyrovnání tlakových rázů způsobených čerpadlem. Odtud benzín protéká do druhé komory snímače a roztáčí zde umístěnou lehkou vrtulku. Otáčející se lopatky vrtulky přerušují světelný paprsek a vzniklé impulsy jsou příslušnými elektronickými elementy převedeny na měřitelné napěťové změny. Tyto změny napětí jsou přenášeny vodiči do přístroje, umístěného na přístrojové desce. Indikace okamžité spotřeby je uskutečňována 12 diodami LED.
graf prutoku
Křivky průtoku 2,5 - 19 l/h - Excel 2003
ekono_krivky.xls

(Pod výše uvedeným odkazem je uložen graf v MS Excel, podobný obrázku nad ním, kde je vykresleno všech 12 křivek průtoků (12 LED diod) pro rychlosti 30 - 140 km/h. Velikost souboru je 23 040 bytů.)
Rozsah průtoku jsem zvolil podle údajů v tabulce z předchozího článku "W353 - ještě jednou ukazatel okamžité spotřeby" ze Světa motorů č. 29/1985, protože výrazně lépe odpovídají skutečné spotřebě automobilu Wartburg 353. Podle následujícího odstavce, kde pan Jirásek píše o rozsahu 5-10,5 l/h, by spotřeba Wartburgu při rychlosti 130 km/h a rozsvícených všech 12 LED činila 7,5 l/100 km, což jistě není pravdivý údaj - viz. např. křivky spotřeby v testu z roku 1981.


FUNKCE
Jak uvádí výrobce, první světelná dioda se rozsvítí, je-li průtok paliva 5 l/h. Rozsvícení každé další diody znamená zvýšení průtoku paliva přibližně o 0,5 l/h, takže svítí-li všech 12 diod, je průtok cca 10,5 l/h. Uvedené hodnoty jsou na první pohled velmi optimistické, nesmíme však zapomenout, že jsme zvyklí udávat spotřebu v jiných jednotkách, a to v litrech/100 km. Pro větší názornost si uveďme malý příklad. Pojedeme-li rychlostí 20 km/h a bude-li svítit pouze jedna LED dioda, tj. průtok pouze 5 l/h, po uplynutí jedné hodiny ujedeme 20 km a spotřebujeme "pouze" 5 litrů paliva. Přepočteme-li však spotřebu na obvyklou jednotku, najednou nám vyjde "maxi-spotřeba" 25 l/100 km. Pokud bychom však mohli jet při stejné spotřebě či lépe průtoku 5 l/h rychlostí 100 km/h, bude opravdu po jedné hodině spotřeba 5 l/100 km. Obdobné úvahy pak platí, svítí-li diod více s tím, že se dostáváme do stále vyšší spotřeby (viz. graf).

VYUŽITÍ
Využití ekonoměru je zcela jednoduché. Každý by měl jezdit tak, aby při co největší rychlosti svítilo co nejméně diod. Zkušenosti ukazují, že lze i při plně naloženém vozidle jezdit tak, že svítí minimum diod.
Pro lepší čitelnost a názornost je prvních osm diod zelených, zbývající čtyři oranžové. Pohybuje-li se průtok v zeleném poli, je spotřeba v přijatelných mezích s tím, že čím více diod svítí, tím také roste spotřeba. Svítí-li diody oranžové, je jízda vysloveně neekonomická.
Pokud jde o přístroj instalovaný ve vozech Wartburg je v této souvislosti nutné připomenout, že jezdíme s dvoudobým motorem, který vyžaduje pro optimální spotřebu také optimální otáčky.

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU
Hned v úvodu je nutné zdůraznit, že Wartburg není žádné sportovní vozidlo, ale solidní rodinný automobil. Proto také každý pokus o sportovní jízdu, zejména s výraznou akcelerací a ještě výraznějším brzděním, se zákonitě odrazí na velikosti spotřeby. Na druhé straně při rozumné jízdě s využitím volnoběžky a zabudovaného ukazatele spotřeby, lze dosáhnout velmi příznivé spotřeby. Jak na to, k tomu mají přispět dále uvedené a popsané zkušenosti. Základním předpokladem je, že musíme mít vozidlo v řádném technickém stavu.
Zejména správně nahuštěné pneumatiky jsou základním předpokladem příznivé spotřeby, ale také pohodlné jízdy. Při rozjezdech bychom se měli vyvarovat "raketových" startů s protáčejícími se koly, ale naopak rozumně akcelerovat. Záměrně zdůrazňuji rozumnou akceleraci, protože v zájmu co nejnižší spotřeby bychom se neměli stát brzdou provozu. Proto je vhodná poněkud svižnější akcelerace na I. a II. rychlostní stupeň s tím, že se snažíme co nejrychleji zařadit III., případně i IV. rychlostní stupeň.
Po dosažení naší cestovní rychlosti je dobré zkusit vždy o něco povolit pedál plynu. Ve většině případů se rychlost nezmění, ale pohasnou určitě dvě i více diod. Mnohdy lze absolvovat i dlouhé úseky tak, aniž by ekonoměr vůbec něco ukazoval, tzn., že průtok paliva je nižší než 5 l/h.
Zároveň nás ukazatel spotřeby "nutí", abychom využívali co nejvíce výhod volnoběžky.
Pozor v městském provozu! Zkušenosti již ukazují, že se řada řidičů soustřeďuje příliš na blikající řadu diod a nesleduje provoz kolem sebe. Takový řidič se pak zastaví až o kolegu, který stojí na křižovatce před ním na červenou.
Ti, kdo mají již dnes u svých Wartburgů spotřebu 7 až 8 l/100 km s plně zatíženým vozem, těžko již dosáhnou pronikavějších úspor. Zde spíše stojí za úvahu to, zda nevozí nějaká ta "kila" navíc.
V některých režimech jízdy se stává, že indikace průtoku paliva neodpovídá úhlu sešlápnutí pedálu plynu. Zejména v pravotočivých zatáčkách spotřeba jako by najednou vyletěla, což způsobuje pokles plováku v karburátoru, způsobený odstředivou silou. Vyjedeme-li ze zatáčky, aniž změníme polohu pedálu plynu, spotřeba se zase vrátí do normálních mezí.

KOLIK SE DÁ UŠETŘIT
To je vlastně nejdůležitější, to chce vědět každý. Kdo jezdí za víc než těch zmiňovaných 7 až 8 l/100 km, si asi bude těžko zvykat na jiný styl jízdy. Také je nutné jezdit s citem a nedusit motor v nízkých otáčkách na "čtyřku" jenom proto, že svítí pouze jedna dioda. To sice něco ušetříme na palivu, ale zase ničíme motor. Takže neustále se rozsvěcující a zhasínající diody jsou určitou hrozbou pro řidiče, aby si uvědomil, že má trochu povolit pedál plynu.
Kdo má již ukazatel spotřeby zabudován od výrobce, měl by se podle něj naučit jezdit. Určitě je přínosem pro zvýšení ekonomiky provozu. A kdo jezdí po své vyježděné trase, po určité době zjistí, s jakým průtokem paliva se dá v určitých úsecích trati jezdit. Potom každá odchylka v průtoku paliva navíc může signalizovat nějakou závadu na seřízení motoru, brzd atp.

SLOVO ZÁVĚREM
Ukazatel okamžité spotřeby paliva není prostředek, který nám sám zaručí nízkou spotřebu. Proto od něj nelze očekávat, že budete jezdit "skoro zadarmo". Jako jiné typy obdobných přístrojů, ovlivňuje pouze psychiku řidiče, a opět záleží pouze na vás, budete-li se jeho údaji řídit. A podaří-li se vám ušetřit, šetříte si nejen vlastní kapsu, ale také napomáháte šetřit cennou surovinu národnímu hospodářství.
JUDr. T. Jirásek

Trabant 601 - spotřeba paliva
(Podle Der deutsche Strassenverkehr 12/1984 a 7/1989)
(Text pojednává o voze Trabant 601, proto nelze uvedené hodnoty vztahovat přímo k vozu Wartburg 353. Je třeba se zamyslet nad tím, co chtěli autoři testu říct o údajích poskytovaných ekonoměrem, který je v principu naprosto shodný s typem, používaným ve vozech Wartburg.)

...
   Náš vůz měl původně zabudovaný přístroj, který ukazoval zásobu paliva. Na jeho místě je nyní jiný přístroj, který ukazuje okamžitou spotřebu paliva a k tomu ještě rezervní zásobu paliva (pod 6 litrů). Přístroj pro měření okamžité spotřeby paliva jsme namontovali až poté, co jsme se přesvědčili o přínosu nového karburátoru. Fungoval bezchybně, jenom to, co v některých jízdních fázích ukazoval, nesouhlasilo se skutečnou spotřebou. Tento přístroj například nedokáže rozlišit, zda člověk jede rychlostí 80 km/h úsporněji na 3. nebo 4. rychlostní stupeň. Při nižších a středních rychlostech signalizuje přístroj obecně stejnou nebo dokonce nižší spotřebu, zatímco tato, zvláště na nižší rychlostní stupně, povážlivě roste. Například maximální spotřeba na 1. rychlostní stupeň při rychlosti 20 km/h (13 l/100 km) je indikována dvěmi svítivými diodami, zatímco při nejúspornějším režimu při rychlosti 70 km/h na 4. rychlostní stupeň (4,9 l/100 km) svítí 4 diody.
Rozpor není způsoben nějakou chybou přístroje, ale zvoleným konstrukčním řešením zobrazení průběhu v litrech za hodinu. Pro ujasnění: při 20 kilometrové rychlosti potřebujeme 5 hodin, abychom ujeli vzdálenost 100 km. Odtud vyplývá minimální hodinová spotřeba ze 13 l/100 km : 5 h/100 km = 2,6 l/h, což přístroj také ukazuje. Naše tabulka obsahuje kromě cestovní spotřeby (v l/100km) také odpovídající vypočtenou hodinovou spotřebu (v l/h) a počet v dané chvíli svítících diod ukazatele spotřeby. Pokud bychom ale chtěli využít smyslu tohoto přístroje, totiž zjistit, zda spotřeba roste nebo klesá, je možné správně vyhodnotit údaje ukazatele pouze při jízdě na 4.rychlostní stupeň a od cca 70 km/h výše. Všechny ostatní údaje (v naší tabulce 15 z 20) jsou zavádějící a vedou k jízdě s vyšší spotřebou na nižší převodové stupně nebo k jízdě s extrémně podtočeným motorem, což je nejen neekonomické, ale i nevhodné pro motor.
Ani při zrychlování si nijak nepomůžeme, rozhodneme-li se řídit údaji přístroje. Při obvyklém zrychlení z 0 na 80 km/h s využitím dynamiky vozu (řazení při 20, 40 a 60 km/h) jsme během této doby dosáhli spotřeby 11,4 l/100km. Při obdobném rozjížděcím manévru, kdy jsme se snažili, aby na přístroji svítily pouze zelené diody, brzdilo zrychlení Trabantu okolní provoz, ale výsledná spotřeba byla navlas stejná. Během rozjíždění ve stoupání na dálnici z 0 na 80 km/h jsme nejprve zkoušeli způsob, kdy byl pedál plynu stlačen jen po bod, kdy začínal klást zvýšený odpor, přičemž svítilo 8 diod a vozidlo spotřebovalo 13,6 l/100 km. Na tomtéž místě, ale s plným plynem, zrychloval Trabant za poblikávání 10 diod se spotřebou 13,4 l/100 km. Úmysl, dát řidiči motivaci k ekonomičtější jízdě, byl dobrý. Současné řešení ale podle našich zkoušek danému účelu nevyhovuje v požadovaném rozsahu. Důvod tohoto rozhodnutí jsou malé nároky, neboť k měření hodnoty v l/h je zapotřebí vyhodnocení a změření průtoku, zatímco při variantě l/100km je potřeba měřit i rychlost a vypočítávat rovnici typu
l/h : 100km/h = l/100km.
Trabant 601 - údaje průtokoměru a cestovní spotřeba
Tabulka spotřeby vozu Trabant 601 (1984)

Žlutý sloupec obsahuje hodnoty cestovní spotřeby (l/100 km), které byly naměřeny při konstatní rychlosti a uvedeném rychlostním stupni. Kolik diod při tom svítilo na přístroji, je patrné ze sloupce s označením KMVA (z německého Kraftstoff-Momentan-Verbrauchsanzeige). Protože přístroj měří spotřebu v litrech za hodinu (průtok), dopočítali jsme ze změřené cestovní spotřeby (žlutý sloupec) odpovídající hodinovou spotřebu a zanesli je do červeného sloupce.

Závislosti cestovní a hodinové spotřeby
Obecná závislost spotřeby paliva na rychlosti (při konstantním zatížení a zařazeném rychlostním stupni).

Funkce průtokoměru
Pohled do útrob čidla průtokového měřiče. Světelné paprsky L jsou přerušovány otvory v turbínce. Otáčky turbínky jsou přímo úměrné velikosti průtoku paliva v litrech za hodinu (l/h).
Eberhard Preusch

Víte, kdy Vám dojde benzín?
(Z osobní zkušenosti autora stránek)

   Pokud máte ve Vašem Wartburgu ekonoměr, možná jste už postřehli to, co jsem jednou zjistil i já.
   Při jedné z prvních jízd "novým" autem jsem ještě přesně nevěděl, co to je, když svítí červená dioda ukazatele stavu paliva. Myslel jsem si, že se ještě rozsvítí kulatá dioda pod pruhem diod (podobně jako u jiných aut s běžnými přístrojovými deskami). Pak jsem najednou zaregistroval, že se ekonoměr asi zbláznil, protože spotřeba vyletěla při každém sebemenším sešlápnutí pedálu plynu. Po cca 500 m jsem byl úplně "na suchu".
   Teď už vím, že ona tajemná dioda se nikdy nemá rozsvítit, protože je to fotodioda, která reguluje svit LED diod v závislosti na venkovním světle, a že při svítící červené diodě je v nádrži zásoba na zhruba 50 km jízdy.

Kolik je v nádrži benzínu?
(Z osobní zkušenosti autora stránek)

   Zejména novým majitelům může pomoci následující informace.
Sledování množství paliva pomocí LED diod není právě obvyklé, a tak při přesednutí do Wartburgu s tímto sdruženým přístrojem z jakéhokoliv jiného vozu řidič musí nutně znejistit. Asi brzy zjistí, že po zapnutí zapalování se rozsvítí všechny diody (oranžová a 3 zelené), a není-li plná nádrž, po chvíli postupně zhasínají. To je způsobeno elektrickým tlumením výkyvů plováku. Pracuje výborně, a tak se aspoň nemůže při jízdě stát, že při jednom pohledu je nádrž plná a o pár stovek metrů dál již napůl prázdná. Nechci jmenovat, ale u Š 120 naprosto běžný stav. Ale abych jen nechválil, ukazatel s LED je zase náchylný na palubní napětí a proto při rozsvícených hlavních světlometech se dočasně během přepínání (přechodového stavu) mezi sousedními diodami můžeme dozvědět trochu odlišné údaje. Využije-li ale řidič níže uvedenou tabulku, může právě v přechodovém stavu určit množství paliva s neobvyklou přesností.
   A jak je to tedy se zásobou paliva?

č o z1 z2 z3
č... červená, o... oranžová, z1... 1.zelená, z2... 2.zelená, z3... 3.zelená

barva
LED
objem
paliva
[ l ]
v nádrži
paliva
[ l ]
č70-7
o67-13
z1913-22
z2922-31
z31331-44


Údaje v tabulce platí od stavu, kdy svítí poslední dioda vpravo ve sloupci, přes stav, kdy bliká zároveň s diodou vlevo od ní až po okamžik, kdy převážnou většinu času ani neblikne. Přechodový stav trvá asi 10-15 km. Výjimkou je červená, která již nezhasíná, ale svítí až do vyjetí veškeré zásoby paliva.
   Ve sloupci "Objem paliva [ l ]" je vidět, kolik benzínu je pod jednotlivými diodami (kolik benzínu musíme vyjet, aby dioda zcela zhasla - neblikala). Místo litrů si sem při známé průměrné spotřebě můžete dosadit i kilometry a orientovat se podle počítadla kilometrů. Při spotřebě 7,5 l/100 km by to zhruba bylo: 90 km, 80, 120, 120 a 180 km.
   Sloupec "V nádrži paliva [ l ]" je postupným součtem příspěvků od jednotlivých diod. Může se hodit při čerpání paliva, protože řidič Wartburgu si musí alespoň zhruba rozmyslet, kolik benzínu načerpá kvůli přimíchávání oleje. Bude-li mu tedy při příjezdu k čerpací stanici svítit 1.zelená LED dioda, může se stát, že se do nádrže nevejde víc než 22 l paliva, ale maximálně to bude 31 litrů.

   Blikání diod v přechodovém stavu můžeme s výhodou využít k orientačnímu měření spotřeby. Vozy Wartburg totiž mají tu nevýhodu, že mastná směs oleje s benzínem při plné nádrži vytéká na blatník a tak není příliš vhodné měřit spotřebu způsobem "od plné do plné". Stačí si ale vyhlédnout okamžik, kdy např. oranžová dioda přestává blikat a zůstává svítit pouze červená dioda. V této chvíli natankujeme libovolné množství paliva (ale nebude to víc než 37 litrů). Až se zase bude opakovat tentýž jev, kdy oranžová dioda přestává blikat, zaznamenáme si počet ujetých kilometrů a podle známého vzorce

spotřeba = (množství paliva x 100) / ujetá vzdálenost

zjistíme spotřebu paliva. Přesnost měření závisí na přesnosti určení opakování se přechodového děje (např. dioda začala opakovaně blikat nebo přestala blikat), při němž jsme natankovali benzín.
[ Na hlavní Wartburg-stránku ]