novinky ve Wartburgu 353
Ve  všech podnicích v NDR zvyšují pracující  
své úsilí na zvýšení produkce, protože se blíží vý- 
ročí naší republiky a nejinak je tomu i ve  
VEB Automobilwerk Eisenach. Kromě řady opat- 
ření uvnitř závodu pro zvýšení produktivity prá- 
ce připravili Eisenašští výrobci automobilů řadu 
již dříve avizovaný vylepšení, která také předved- 
li na Lipském podzimním veletrhu jako dárek 
k jubileu. 
Nyní tedy podrobněji: 
 
Od roku 1966 byl  v Eisenachu vyráběn Wartburg 353, 
jímž byla na dvě desetiletí vytyčena cesta výroby kom- 
paktního vozu s předním pohonem. O správnosti tehdy 
započaté cesty nás nyní přesvědčuje současný trend 
mezi výrobci automobilů, směřující k maloobjemovým 
vozům vysoké užitné hodnoty s dobře využitým obesta- 
věným prostorem. 
 
Ustálené modely a jejich koncepce Eisenašského 
výrobce je spjata s postupným vylepšováním a zvyšo- 
váním užitné hodnoty vozů spolu se zabezpečováním 
stále vyšší pasívní bezpečnosti cestujících. 
 
 

  V roce 1974 na Lipském veletrhu představovaný model 
se zaměřil kromě změn ve vnitřní výbavě zejména na 
vyšší bezpečnost. Změny se samozřejmě týkají i vari- 
anty kombi "Tourist". Znamená to tedy splnění vyso- 
kých požadavků kladených na moderní automobil 
70. let. 
Nejvíce pozornosti si na všech provedeních 
Wartburgu 353 zaslouží kotoučové brzdy a 
dvouokruhový brzdový systém. 
Díky  tomu bude automobil vyhovovat nejen 
stále vzrůstajícím nárokům běžného silničního 
provozu, ale také mezinárodním normám. 
Přední kotoučové brzdy jsou čtyřpístkové s prů- 
měrem brzdového kotouče 240 mm. Brzdový 
třmen je upevněn pod úhlem 23° ve směru jízdy 
nad kotoučem. Ve třmenu jsou po obou stranách 
umístěny brzdové destičky, které jsou dvojicemi 
hydraulických pístků přitláčeny na kotouč. Tímto 
řešením je dosahováno výborných brzdných vlast- 
ností a vysokých hodnot středního brzdného zpo- 
malení. Ani při zahřátí brzd se účinek nesnižuje. 
 
  Brzdí stále stejně při zpomalování z vysoké ry- 
chlosti i při zdolávání dlouhých horských klesání. 
Neexistuje žádný okamžik, kdy by byl nedostateč- 
ný brzdný účinek tam, kam se nejlépe přenáší, 
totiž na přední nápravě. 
Vhodně tvarovaný krycí plech za brzdovým 
kotoučem umožňuje dostatečný přívod chla- 
dícího vzduchu a zároveň chrání před špínou 
a stříkající vodou. 

Uchycení brzdových destiček ve třmenu je ta- 
kové, že jejich výměna je dílem okamžiku. To- 
též platí o odvzdušňování brzdové soustavy - 
to je řešeno tak, jak má být u moderních vozů 
s kotoučovými brzdami normální - automatické. 

Zavedením kotoučových brzd do výroby se záro- 
veň zvětšil rozvor kol o 20 mm na 1280 mm. Rov- 
něž byly zavedeny asymetrické ráfky. Od května 
letošního roku jsou tedy vozy dodávány s bezdu- 
šovými radiálními plášti na těchto asymetrických 
ráfcích. 

  
Vyobrazení dvouokruhového brzdového 
systému ve voze. Z hlavního tandemového 
brzdového válce jsou napojeny přes 
rozdělovač brzdného tlaku v motorovém 
prostoru do prvního okruhu zadní páry  
válečků kotoučových brzd a  bubnové zadní brzdy, 
do druhého okruhu jsou pak připojeny přední 
válečky kotoučových brzd 
rentgenový průřez
novinky ve Wartburgu 353 
 
 
Oproti symetrické verzi jsou libovolně zaměni- 
telné. Současně se zlepšením brzd na přední 
nápravě se v Eisenachu pracovalo i na zadních 
brzdách. Výsledkem je montáž zátěžového regu- 
látoru brzdného tlaku, který mění tlak v potrubí 
podle zatížení vozu. Zatížení se na regulátor 
přenáší pomocí tyče z příčného zkrutného 
stabilizátoru. Tímto technickým řešením se dospě- 
lo k výborným brzdným účinkům za všech pod- 
mínek, což přináší zvýšenou pasívní bezpečnost. 
Dalším přínosem je dvouokruhová brzdová soustava. 
Princip byl okoukán u ruční mechanické brzdy a 
zajišťuje funkčnost brzd i v případě ne příliš prav- 
děpodobné, ale přece jen možné poruchy brzd. 
 
  Propojení obou brzdových okruhů zabez- 
pečuje kdykoliv dostatečný brzdný účinek v 
případě poruchy bez toho, že by pracovaly jen 
na jedné straně. Systém pracuje takto: 
První okruh vždy na dva pístky přední a na 
zadní brzdy; 
druhý okruh na další dva pístky předních brzd 
Ovládání brzdového systému se děje v tande- 
movém hlavním brzdovém válci, který je zá- 
sobován kapalinou z odpovídající dvoukomo- 
rové nádobky. 
Další vylepšení pasívní bezpečnosti je dosa- 
ženo díky vybavení vozu hlavními světlomety 
se žárovkami typu H 4. Toto zdokonalení 
světlometů přineslo opravdu evidentní zlepše- 
ní viditelnosti v nočním provozu. 
  Příkon halogenových žárovek H4 je podle 
mezinárodních norem 55W pro potkávací 
a 60W pro dálková světla při znatelně vyšším 
světelném toku. Přizpůsobena byla také krycí 
skla světlometů a paraboly, do nichž jde nyní 
vložit pouze předepsaná halogenová žárovka 
H 4 - 12 V, 60/55 Wattů, TGL 200-8188. K dis- 
pozici je tak dvojnásobná intenzita světla, což 
umožňuje dálkovým světlům dosvítit mnohem 
dál, ale - a to je ještě důležitější - osvit vozovky 
je potkávacími světly dvojnásobně jasnější a 
širší. 
Tyto nové halogenové světlomety mohou být 
na přání vybaveny stírači, které se při znečiš- 
tění a špatných jízdních podmínkách starají 

 
 

 
4 pístkové brzdy, u nichž vždy 
dva páry pístků pracují v na sobě 
nezávislých hydraulických okruzích. 
Dvojitý přívod brzdové kapaliny 
je dvěma brzdovými hadicemi. 

Rozdělovač obou brzdových okruhů 
na předním držáku péra. Současně jsou 
zde vyvedeny dva brzdové kontakty 
chráněné gumovou převlečkou. 
  
  
spínač brzdových světel  
   
Ovládání tlaku v zadních brzdách 
omezovačem brzdného tlaku, umís- 
těným na rámu vzadu. Pracuje v 
závislosti na zatížení vozidla tak, 
aby nedocházelo k zablokování 
zadních kol. 
  
  
  
Tandemový hlavní brzdový válec 
s přívody z dvoudílné nádobky 
na brzdovou kapalinu a trubičkami 
k rozdělovači. Přední píst je první- 
ho okruhu, zadní druhého. 

  
  
  
  
kotoučová brzda  
  
omezovač tlaku  
  
hlavní brzdový válec
    
bezpečnostní tyč řízení  
  
  
Změna tyče řízení podle po- 
žadavků ECE. 

 
 
 
 
o čištění krycích skel. Stírače jsou vybaveny 
rovněž ostřikovači. 

Současně s lepšími reflektory je na Wartburg 
353 montován 500 wattový alternátor. Jeho 
předností je kromě dvojnásobného výkonu nižší 
hmotnost a menší nároky na údržbu. Energii 
je schopen dodávat už při volnoběžných otáčkách. 

Rovněž, pokud jde o pasívní bezpečnost, která je 
u Wartburgu 353 zabezpečována už celou řadou 
účinných opatření - což nakonec potvrzují i v minu- 
lém roce úspěšně absolvované crash-testy a 
následně vydané certifikáty o bezpečnosti -, nyní 
půjdou splnit i další požadavky ECE. Proto byl 
přepracován systém dveřních zámků. Ty jsou nyní 
osazovány zesílenými hvězdicemi a klínky, takže 
nyní zabezpečují dveře ve všech směrech lépe 
a bezpečněji i při větších nehodách. 

Mezi tyč od volantu a převodku řízení byl vložen 
speciální člen, který zabraňuje proniknutí tyče do 
vnitřku vozu při čelním nárazu. 

Stran výbavy a komfortu udával Wartburg 353 ve 
své třídě vždy měřítka. Proto byla přepracována 
přístrojová deska, na níž jsou nyní dva velké kru- 
hové přístroje a armaturu zdobí u typu "de luxe" 
folie s imitací dřeva. Změna přístrojové desky není 
jen změnou optickou, ale zlepšuje přehlednost, 
čímž usnadní řízení vozu a jízdní bezpečnost. 

V těchto souvislostech je třeba dále jmenovat: 
 
motorek stěračů s tišším šnekovým pohonem 
cyklovač stěračů (na přání) 
přední opěradla 
ovládání dveřních zámků 
nové vnitřní obložení dveří 
kvalitnější potahy 
kotevní úchyty pro bezp. pásy vzadu 
sluneční clony a panoramatické zrcátko 
samonavíjecí pásy vpředu 
A závěrem několik vylepšení, které nabíhají do 
výroby v rámci neustálého zvyšování kvality: 
zdokonalené odvětrání nádrže, umožňující rychlej- 
ší tankování. 
vylepšené kuličkové ložisko ve spojce 
přepracované těsnění pedálů na podlaze 

 

Dipl.-Ing. Horst Ihling
   
Zvýšená potřeba výkonu si vyžá- 
dala použití alternátoru   
14 V/42 A typ IKA 8042.3/2  
s maximálním výkonem 588 Wattů.  
Nyní je dostatek výkonu i při extrém- 
ních podmínkách a zůstala i rezerva  
na dobíjení baterie. 
alternátor
  
Hlavní světlomety s halogenový-  
mi žárovkami H 4 spolu se stírači  
(výbava na přání). Jejich pohon obstará- 
vají dva 24 wattové motorky na čele 
karoserie, s nímž je lze při jeho de- 
montáži vyjmout. Ostřikovače jsou 
umístěny na náraznících. 
svělomet s halogenovou žárovkou H4
  
Možnosti upevnění bezpeč-   
nostních pásů vzadu, a to dvou 
tříbodových pro cestující u dveří 
a dvoubodového břišního pásu 
pro cestujícího uprostřed. 
Gurte
  
Přístrojová deska se dvěma kru-  
hovými přístroji. U modelu "de luxe" 
přibude ještě fólie s imitací dřeva 
a krycí lišta na dolní okraj armatury. 
přístrojová deska
Illustrierter Motorsport 9/74